Newsroom

Share this

Company

Leask Marine job opportunities in Wales for engineers

Leask Marine job opportunities in Wales for engineers

Civil Engineer: 2 Positions

Employer: Leask Marine Ltd. Wales
Location: Wales Office Base: working in wider United Kingdom / England / Scotland / Northern Ireland
Salary: Negotiable

Role Summary

Leask Marine are seeking candidates who are currently based in Wales or are willing to work in Wales to join our expanding team.

We are seeking Civil Engineers at all levels and welcome all applications.

Key Duties:

The Civil Engineer typically will have responsibility for design of some civils projects, preparation of RAMS for works being carried out, for the site supervision activities in relation to civil works for the project and his duties shall include:

 • Reporting to the Lead Engineer
 • Liaison with the other members of the Engineer Team
 • Reporting to Employer’s Representative
 • Deal with contractual matters on site related to civil works
 • Coordinating Contract interfaces with respect to civil works
 • Assessment of Contractor claims and writing reports on same
 • Assessment of Contractor payment applications against work completed
 • Assessment of Contractor performance against Contractual KPI’s
 • Assessment of Contractor submissions including method statements, risk assessments and preparation of clear comments
 • Review Contractor design submissions against Employers’ requirements and preparation of clear comments
 • Supervision of the works, keeping records, measuring, managing correspondence, and contractual documentation
 • Other duties as may be assigned.

Qualifications and Key Experience Required:

 • Hold a degree in Engineering or an equivalent professional qualification in Engineering
 • Have a satisfactory knowledge of civil engineering works, concrete construction, steel fabrication and project management
 • Have a satisfactory knowledge of construction contracts and CDM Regs
 • Attention to detail and ability to comply with Quality Assurance Management Systems is essential
 • Proficient in Microsoft Office packages such as Project, Excel and Word
 • Proficient in Project Management software packages
 • Proficient in design packages such as Autocad or similar

To have a confidential discussion about this role or other opportunities with Leask Marine then contact me on

Email    info@leaskmarine.com

A great opportunity for an enthusiastic and self-motivated Civil Engineer to join a successful, well-established contractor. You can expect to work on an interesting variety of challenging project work with clients in the construction industry and Marine Renewables Industry.

Requirements:

 • BEng, BSc or similar level qualification in Civil/Structural Engineering and/or a HNC/HND with relevant knowledge gained in a design office environment
 • Minimum 10 years relevant work experience
 • Self-motivated and able to work well on their own
 • Excellent written and oral communication skills
 • Ability to design projects towards technical approval
 • Liaison with client, engineers, design team, and contractors
 • Attend technical meetings
 • Assist technicians as and when required

Benefits:

This is a part time post with provision to becoming a permanent position, offering a competitive salary

Must be eligible to live and work in the UK

Job Type: Part Time with potential to becoming Full-Time

 


Peiriannydd Sifil: 2 Swydd

Cyflogwr: Leask Marine Ltd Wales
Lleoliad: Safle Swyddfa Cymru: gweithio yn y Deyrnas Gyfunol ehangach / Lloegr / yr Alban / Gogledd Iwerddon.
Cyflog: i'w drafod.

Crynodeb o’r Rôl
Mae Leask Marine yn chwilio am ymgeiswyr sydd wedi'u lleoli yng Nghymru ar hyn o bryd neu'n barod i weithio yng Nghymru i ymuno â'n tîm sy’n ehangu.

Rydym yn chwilio am Beirianwyr Sifil ar bob lefel ac rydym yn croesawu pob cais.

Prif Ddyletswyddau:

Yn nodweddiadol bydd y Peiriannydd Sifil yn gyfrifol am ddylunio rhai prosiectau dinesig, paratoi RAMS ar gyfer gwaith sy'n cael ei wneud, ar gyfer gweithgareddau goruchwylio'r safle mewn perthynas â gwaith sifil ar gyfer y prosiect a bydd dyletswyddau'n cynnwys:

 • Adrodd i'r Peiriannydd Arweiniol.
 • Cysylltu ag aelodau eraill y Tîm Peirianneg.
 • Adrodd i Gynrychiolydd y Cyflogwr.
 • Delio â materion cytundebol ar y safle sy'n gysylltiedig â gwaith sifil.
 • Cydlynu rhyngwynebau Contract mewn perthynas â gwaith sifil.
 • Asesiad o hawliadau Contractwyr ac ysgrifennu adroddiadau ar yr un peth.
 • Asesiad o geisiadau am daliadau gan Gontractwyr yn erbyn y gwaith a gwblhawyd.
 • Asesiad o berfformiad Contractwyr yn erbyn Dangosyddion Perfformiad Allweddol (KPIs) Contract.
 • Asesiad o gyflwyniadau Contractwyr gan gynnwys datganiadau dull, asesiadau risg a pharatoi sylwadau clir.
 • Adolygu cyflwyniadau dylunio Contractwyr yn erbyn gofynion Cyflogwyr a pharatoi sylwadau clir.
 • Goruchwylio'r gwaith, cadw cofnodion, mesur, rheoli gohebiaeth, a dogfennau contract.
 • Dyletswyddau eraill y gellir eu neilltuo.

Cymwysterau a Phrofiad Allweddol Angenrheidiol:

 • Dal gradd mewn Peirianneg neu gymhwyster proffesiynol cyfwerth mewn Peirianneg.
 • Bod â gwybodaeth foddhaol o waith peirianneg sifil, adeiladwaith concrid, ffabrigau dur a rheoli prosiectau.
 • Bod â gwybodaeth foddhaol am gontractau adeiladu a Rheoliadau CDM.
 • Gallu rhoi sylw i fanylion a gallu cydymffurfio â Systemau Rheoli Sicrwydd Ansawdd.
 • Yn fedrus mewn pecynnau Microsoft Office megis Project, Excel a Word.
 • Yn fedrus mewn pecynnau meddalwedd Rheoli Prosiectau.
 • Yn fedrus mewn pecynnau dylunio megis Autocad neu debyg.

I gael trafodaeth gyfrinachol am y rôl hon neu gyfleoedd eraill gyda Leask Marine yna cysylltwch â mi:

E-bost info@leaskmarine.com

Cyfle gwych i Beiriannydd Sifil brwdfrydig a hunan ysgogol i ymuno â chontractiwr llwyddiannus hir sefydledig.

Gallwch ddisgwyl gweithio ar amrywiaeth diddorol o waith prosiect heriol gyda chleientiaid yn y diwydiant adeiladu a Diwydiant Adnewyddadwy Morol.

Gofynion:

 • BEng, BSc neu gymhwyster lefel tebyg mewn Peirianneg Sifil / Strwythurol a / neu HNC / HND gyda gwybodaeth berthnasol a enillwyd mewn amgylchedd swyddfa ddylunio.
 • O leiaf 10 mlynedd o brofiad gwaith perthnasol.
 • Hunan-gymhelliant ac yn gallu gweithio'n dda ar eich pen eich hunain.
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol.
 • Y gallu i ddylunio prosiectau tuag at gymeradwyaeth dechnegol.
 • Cysylltu â chleientiaid, peirianwyr, tîm dylunio a chontractwyr.
 • Mynychu cyfarfodydd technegol.
 • Cynorthwyo technegwyr yn ôl yr angen.

Buddion:
Swydd ran-amser yw hon gyda'r ddarpariaeth i fod yn swydd barhaol, gan gynnig cyflog cystadleuol.
Rhaid bod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU.
Math o Swydd: Rhan-Amser gyda photensial i ddod yn Amser Llawn.